DAFTAR KATA BANTU (助詞表)


Dalam bahasa Jepang yang perlu diketahui adalah adanya partikel-partikel atau kata bantu yang melapisi setiap kalimat. KATA BANTU atau partikel (Joshi 助詞)  di antara lain :

WA
KA
E
O
MO
NO
GA
TO
NI
DE
YA
NE
YO
MADE
KARA
YORI
1.    WA     (は)

         Kata bantu ini sebagai kata bantu topik atau subjek dalam suatu kalimat. dalam hiragana (平仮名) ditulis dengan huruf HA   =   は。 
 • Watashi wa sensei desu
        私は先生です
 • Ashita wa kinyoobi desu
        あしたは金曜日です

2.    KA  (か)


Kata bantu ini sebagai kata bantu kalimat bentuk tanya. Diletakkan di akhir kalimat.
 • Anata wa isha desu ka
        あなたは医者ですか
 • Kore wa kami desu ka
        これは紙ですか

3.    E       (え)

       Kata bantu ini sebagai kata bantu menunjukan sebuah tujuan = ke...... . Dalam hiragana (平仮名)ditulis dengan huruf HE  =  へ。
 • Watashi wa ashita medan e ikimasu.
        私はあしたメダンへ行きます。
 • Reni san wa itsu indonesia e kaerimasu ka.
        レニさんはいつインドネシアへ帰りますか。

4.    O      (を)

        Kata bantu ini sebagai kata bantu yang  di kenai tindakan atau objek yang dilakukan. Dalam hiragana (平仮名) di tulis dengan huruf  WO  =   を。
 • Watashi wa maiasa shinbun o yomimasu.
  私はまいあさ新聞を読みます。
 • Anata wa terebi o mimashita ka
         あなたはテレビを見ましたか

5.    MO    (も) 

        Kata bantu ini sebagai kata bantu suatu hal atau predikat yang sama dengan kalimat sebelumnya.  
* ( juga/pun )
 • Kore wa enpitsu desu. sore mo enpitsu desu.
      これは鉛筆です。それも鉛筆です。

* bisa juga sebagai kata bantu yang menyatakan dua hal atau dua topik yang sama. Dalam hal ini kata bantu WA (は)tidak perlu digunakan lagi.
 • Kore mo sore mo enpitsu desu.
        これもそれも鉛筆です。

6.    NO    (の)

       Kata bantu ini sebagai kata bantu menyatakan kepemilikan atau kepunyaan.
 • Sore wa watashi no hon desu
        それは私の本です。


* Bisa juga sebagai kata bantu untuk menggabungkan antara dua atau lebih kata benda.
 • honda wa nihon no ootobai desu.
        ホンダは日本のオートバイです。

7.    GA    (が)

        Kata bantu ini seperti kata bantu WA (は) namun kata bantu GA (が) lebih menekan kepada predikatnya.
 • Kami ga arimasu.
        紙があります。
 • Sensei ga iimasu.
        先生があります。
 • Dare ga imasu ka
         だれがいますか。

8.    TO    (と)

        Kata bantu ini sebagai kata bantu untuk menyebutkan dua atau lebih kata benda.
 • Tsukue ni enpitsu to hon ga arimasu.
         机に鉛筆と本があります。
 •  Tsukue ni enpitsu to hon to kaban ga arimasu.
         机に鉛筆と本と鞄があります。

9.    NI    (に)

         Kata bantu ini sebagai kata bantu menyatakan suata keadaan di suatu tempat. = di.......
 • Tsukue ni hon ga arimasu.
         机に本があります。

* Bisa juga sebagai kata bantu keterangan waktu.
 • Hachi ji ni ikimasu.
        八時に行きます。

* Bisa pula menjadi kata bantu objek tujuan.
 • Indonesia ni kaerimasu.
        インドネシアに帰ります。

10.    DE    (で)

        Kata bantu ini sebagai kata bantu sarana pembantu atau alat.
 • Basu de ikimasu.
        バスで行きます。
 • Enpitsu de kakimasu.
        鉛筆でかきます。

* Bisa juga sebagai kata bantu suatu kegiatan/ kegiatan/aktifitas yang dilakukan di suatu tempat.
 • Kyooshitsu de benkyoo shimasu.
        教室で勉強します。
 • Watashi wa mainichi uchi de shinbun o yomimasu.
        私は毎日家で新聞を読みます。

11.    YA    (や)

        Kata bantu ini seperti kata bantu TO (と) yakni menyebutkan dua atau lebih benda, namun selain benda yang di sebutkan masih banyak benda-benda yang lainnya.=,...dan....Dll.
 • Tsukue no ue ni enpitsu ya hon ga arimasu.
        机の上に鉛筆や本があります。
 • Tsukue no ue ni enpitsu ya hon ya pen ga arimasu.
        机の上に鉛筆や本やペンがありまあす。

12.    NE    (ね)

         Kata bantu ini sebagai kata bantu untuk menyebutkan kata seru atau meminta suatu persetujuan pihak lawan bicara. (... ya! atau .... bukan?)
 • Kono tabemono wa oishii desu ne
        この食べ物は美味しいですね。
 • Ano ootobai wa Reni san no ootobai desu ne.
        あのオートバイはレニさんのオートバイですね。

13.    YO    (よ)

         Kata bantu ini sebagai kata bantu penegasan dengan bentuk kata seru (!).  .... lho!
 • Ashita wa yasumi desu yo.
        あしたは休みですよ。
 • Reni san no kaban wa atarashii desu yo.
        レニさんの鞄は新しいですよ。

14.    MADE (まで)
 
         Kata bantu ini sebagai kata bantu menyebutkan titik tujuan yang di tuju.
 • Ni ji made desu.
        二時までです。
 • Shichi ji made benkyou shimasu.
       七時まで勉強します。

15.    KARA (から)

        Kata bantu ini sebagai kata bantu menyebutkan titik awal tujuan yang akan dilakukan.
 • Ni ji kara desu.
        二時からです。
 • Ni ji kara benkyou shimasu.
        二時から勉強します。

16.    YORI (より)

         Kata bantu ini sebagai kata bantu menyatakan suatu perbandingan. = lebih....... daripada.....
 • Reni san wa Rani san yori kirei desu.
        レニさんはラニさんより奇麗です。
 • Ringo wa mikan yori takai desu ne.
        りんごはみかんより高いですね。


Nah, tadi semua itu adalah kata bantu atau partikel untuk memperlengkap tata bahasa dalam berbahasa Jepang. 覚えてください。 silakan mengingat... !!! ;-)
Previous
Next Post »